De Stichting Het Klöpkeshoes Berghum is formeel opgericht  op

17-11-2011 en vervolgens ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 53809114. De stichting staat geregistreerd als ANBI instelling: een voor het algemeen nut beogende instelling, met fiscaal of RSIN nummer: 851026837.

Bestuursleden:


Dhr R.A.G. Oude Luttikhuis, voorzitter

Mevr G.J.G.M. Koekkoek- Hellegers, secretaris

Dhr G. F. J loohuis, penningmeester

Dhr L.A.M Derkman, bestuurslid

Dhr F. Morskieft, bestuurslid

Doelstellingen:

Het in stand houden van cultureel historisch erfgoed in het algemeen, en in het bijzonder Het Klöpkeshoes te Berghum in de gemeente Dinkelland ten behoeve van het toerisme in de gemeente Dinkelland.

Kernactiviteiten:

De stichting tracht haar doel te bereiken door fondsen te werven  en door gezamenlijk met de bewoners van het buurtschap Berghum  het Klöpkeshoes te renoveren en te onderhouden en hier als overkoepelend orgaan toezicht op te houden en te coördineren.

Financiële verantwoording:

Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.