Doelstelling en bestuur

De Stichting Het Klöpkeshoes Berghum is formeel opgericht  op 17-11-2011 en vervolgens ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 53809114.

De stichting staat geregistreerd als ANBI instelling: een voor het algemeen nut beogende instelling, met fiscaal of RSIN nummer: 851026837.

Bestuursleden:

Dhr R.A.G. Oude Luttikhuis, voorzitter

Mevr G.J.G.M. Koekkoek- Hellegers, secretaris

Dhr G. F. J Loohuis, penningmeester

Dhr L.A.M Derkman, bestuurslid

Dhr F. Morskieft, bestuurslid

Doelstellingen:

Het in stand houden van cultureel historisch erfgoed in het algemeen, en in het bijzonder Het Klöpkeshoes te Berghum in de gemeente Dinkelland ten behoeve van het toerisme in de gemeente Dinkelland.

Kernactiviteiten:

De stichting tracht haar doel te bereiken door fondsen te werven  en door gezamenlijk met de bewoners van het buurtschap Berghum  het Klöpkeshoes te renoveren en te onderhouden en hier als overkoepelend orgaan toezicht op te houden en te coördineren.

Te verrichten werkzaamheden van de instelling: o.a. het periodiek onderhouden van het ’t Klöpkeshoes Berghum alsmede de inrichting én het perceel waarop het ’t Klöpkeshoes is gesitueerd.

Financiële verantwoording:

Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.

De inkomsten bestaan voornamelijk uit: vrije giften van bezoekers en gebruikers van ’t Klöpkeshoes en incidentele financiële bijdrage vanuit Oranje Fonds voor ‘NL DOET’.

Beheer en besteding vermogen: vanuit de minimale inkomsten worden de vaste lasten (o.a. verzekering gebouw, elektriciteit, OZB etc.) betaald. Een eventueel batig saldo wordt toegevoegd aan de reserves. Vanuit de reserves kunnen onvoorziene kosten of grotere uitgaven voor m.n. onderhoud van het gebouw, worden voldaan.

Beloningsbeleid

Het statutair bestuur (tevens beleidbepalers) ontvangt geen vergoeding voor de door hen uitgevoerde taken. De werkzaamheden zijn op basis van vrijwilligheid en ‘om niet’.

Er is geen sprake van personeel of directie.

Verslag uitgevoerde activiteit(en)

Mede vanwege de corona pandemie hebben er in 2020 geen activiteiten plaatsgevonden. Er werd om deze reden niet deelgenomen aan de landelijke NL DOET dag.

Het voornemen is om in 2021 de, op het perceel, aanwezige picknick tafel te renoveren

Staat van baten en lasten:

Een overzicht van de baten en lasten volgt zodra deze door het bestuur is goedgekeurd.

Voorgenomen bestedingen: de op het perceel aanwezig picknick tafel zal worden gerenoveerd. De hiervoor verwachte te maken kosten bedragen € 335,00